ГАЛЕРИЈА Работилница за изработка на макети која се одржа на ден 30.03.2016г во просториите на средното училиште - Здравко Цветковски